NEWS & UPDATES : 1. dsa2. asd3. सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)4. सम्मान गरिएकाे5. लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना6. निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड7. सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण8. विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

NFEC - News

S. N. Name Date Size View
1dsa02/15/2018 00:000.13 Mb
2asd02/15/2018 00:000.13 Mb
3सूचीकृत गरिएको (२०७४/०७५ थप सहित)२०७४।०७।२०0.13 Mb
4सम्मान गरिएकाे२०७४।०६।०१0.83 Mb
5लिलाम विक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बाेलपत्र अाह्वानको सूचना२०७३।०३।३०5.3 Mb
6निरन्तर शिक्षाका सहभागीहरुको मूल्याङ्कन मापदण्ड२०७४।०१।२८4.97 Mb
7सूचीकृत भएका राेष्टरहरुको विवरण२०७३।०८।२३0.05 Mb

12

Choodamani Paudel
Director

This is an age of communication. The speedy development of information communication technology worldwide has led the people to access any kind of information of the worl

Read More

Dinesh Ghimire
Information Officer